ກວດສອບວ່າ Service ຂອງ Linux ເຮັດວຽກຢູ່ຫລືບໍ່ ແລະສັ່ງ Restart ຫາກມັນບໍ່ເຮັດວຽກ

You may also like...