Category: CSS

ການຕັດແຖວດ້ວຍ CSS

ການຕັດແຖວດ້ວຍ CSS

ເນື່ອງຈາກການສະແດງຜົນພາສາລາວໃນເວັບບາວເຊີ ຂ້ອນຂ້າງມີປັນຫາ ໂດຍສະເພາະເວລາທີ່ສ້າງເວັບ ແລ້ວ ໂຕຫນັງສືລາວ ສະແດງຜົນ ແລ້ວ ລົ້ນອອກມາ ດັ່ງໃນຮູບ ສຳລັບວິທີ ແກ້ແມ່ນບໍ່ຍາກເລີຍ ໃຫ້ເຮົາ ເອົາ CODE ລຸ່ມນີ້ໄປໃສ່ ບ່ອນ CSS file ແລະ ກຳນົດ ໃຫ້ຖືກວ່າຈະໃຫ້ມັນຕັດແຖວຢູ່ບ່ອນໃດ