Akeeba Backup for WordPress requires PHP 7.2.0 or later but your server only has PHP 7.0.33. July 2014 - Outhai SAIOUDOM ( Os) , Os555, ລຸງໂອ້ດ, LoungOs, UngleOs, XW1OS Official Website...

Monthly Archive: July 2014

ກວດສອບວ່າ Service ຂອງ Linux ເຮັດວຽກຢູ່ຫລືບໍ່ ແລະສັ່ງ Restart ຫາກມັນບໍ່ເຮັດວຽກ

ກວດສອບວ່າ Service ຂອງ Linux ເຮັດວຽກຢູ່ຫລືບໍ່ ແລະສັ່ງ Restart ຫາກມັນບໍ່ເຮັດວຽກ

ປັນຫານີ້ແມ່ນເກີດຂຶ້ນຫລັງຈາກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕິດຕັ້ງ Revers Proxy ເພື່ອຊ່ວຍບໍ່ໃຫ່ ເວັບເຊີບເວີເຮັດວຽຫນັກຈົນເກີນໄປ ແລະ ເພື່ອເປັນການ Filter ການ request ແປກປອມເຂົ້າມາຫາເວັບເຊີບເວີ

XW1OS ລົງແຂ່ງ ວິທະຍຸ CQ WW VHF Contest 2014

ສະຫລຸບແລ້ວ CQ WW VHF Contest XW1OS ຕິດຕໍ່ໄດ້ 7 QSOs ຖືວ່າເປັນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີ ໃນການເລີ່ມເຂົ້າສູ່ການແຂ່ງຂັນ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້: 1. ໄດ້ປະສົບການໃນການ CQ 2. ໄດ້ພົບກັບຫມູ່ໃຫມ່ໃນຄື້ນຄວາມຖີ່ ( ຄຶ້ນສັນຍານຮອດໃສ ຖືວ່າເຮົາເປັນຫມູ່ກັນ) 3. ໄດ້ຄວາມອົດທົນ ແລະສະມາທິໃນການ ນັ່ງຈ້ອງມອງແລ້ວກໍຫມູນຫາຄົນຕິດຕໍ່… (ປານຕຶກເບັດ)

ອ້າຍແຊ້ມ E21EIC (XW1IC) ແລະ  E20NKB  ມາເຮັດສາຍອາກາດຊ່ວຍ..

ອ້າຍແຊ້ມ E21EIC (XW1IC) ແລະ E20NKB ມາເຮັດສາຍອາກາດຊ່ວຍ..

  ຫລັງຈາກທີ່ຊື້ເຄື່ອງວິທະຍຸມາດົນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ອອກອາກາດຈັກເທື່ອ ທ່ານ  E21EIC ຄັນໃຈແຮງ ກະເລີຍມາເຮັດສາຍອາກາດໃຫ້ຮອດບ້ານ ເປັນສາຍຮັບສັນຍານສຳລັບຄວາມຖີ່  14Mhz ເຊິ່ງການເຮັດສາຍຮັບສັນຍານຄັ້ງນີ້ແມ່ນໃຊ້ ພຽງແຕ່ສາຍໄຟ ທີ່ມີຄວາມຍາມ 10 ແມັດມາຕັດເຄິ່ງເບຶ້ງລະ 5ແມັດ ແລ້ວຈອດໃສ່ຫົວຕໍ່