Monthly Archive: November 2020

Add custom service to systemd Linux

ຂຽນໄວ້ກັນລືມ ກັບການເອົາ bin file ທີ່ເຮົາ compile ແລ້ວມາຣັນເປັນ Service ໃນລະບົບ Linux ກ່ອນອື່ນຫມົດແມ່ນກຽມໄຟລ bin ທີ່ເຮົາຈະເອົາມາຣັນກ່ອນ ໃນທີ່ນີ້ລຸງເອົາໄວ້ທີ່ /usr/local/bin/osbot ຈາກນັ້ນໃຫ້ສ້າງໄຟລ service ຂອງເຮົາຂຶ້ນມາ ດັ່ງນີ້ vi /lib/systemd/system/osbot.service ຈາກນັ້ນກໍໃສ່ຄຳສັ່ງນີ້ລົງໄປ [Unit] Description=Osbot is very smart bot by LoungOS [Service] Type=simple Restart=always RestartSec=5s...