Monthly Archive: January 2019

Github ປະກາດUnlimited private repositories ໃນທີມຂະຫນາດ 3ຄົນ

Github ປະກາດUnlimited private repositories ໃນທີມຂະຫນາດ 3ຄົນ

Github Unlimited private repositoriesGithub ປະກາດແຈກ Free Unlimited private repositories. ຫລັງຈາກທີ່ຖືກ Takeover ໂດຍ Microsoft.ຈະວ່າໄປແລ້ວເລື່ອງມັນຍາວໄວ້ມິໂອກາດຈະມາຂຽນເລົ່າໃຫ້ຟັງຕື່ມເລື່ອງປະຫວັດຂອງ Microsoft,ເລີ່ມຈາກເປັນຜູ້ພັດທະນາ ລະບົບປະຕິບັດການສຳລັບຄອມພິວເຕີ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຜລິດຄອມພິວເຕີຂາຍ ຄືກັບຫມາກໂປມ, ເຄີຍມີບາງຊ່ວງທີ່ MS ຢາກເຮັດ ໂທສະລັບ ປາຣມ໌ ແຕ່ບໍ່ຮຸ່ງ ແລະພະຍາຍາມໄປເລາະຊື້ເອົາບໍລິສັດ Hardware ມາເຮັດເຫັນວ່າຍັງບໍ່ໄປໄດ້ໄກຄື Nokia ທີ່ຢູ່ໃນຕະຫລາດຕອນນີ້ກໍຫນ້າຈະເປັນ MS Surface.ມາຊຸມປີຫລັງໆກໍເລີ່ມເກັບ ຊື້ບໍລິສັດ Software ແລະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ເປັນ Open...