Akeeba Backup for WordPress requires PHP 7.2.0 or later but your server only has PHP 7.0.33. java Archives - Outhai SAIOUDOM ( Os) , Os555, ລຸງໂອ້ດ, LoungOs, UngleOs, XW1OS Official Website...

Tagged: java

ບັນຫາພາສາລາວໃນ  Mysql Server ແລ້ວເປັນເຄື່ອງຫມາຍ ???????

ບັນຫາພາສາລາວໃນ Mysql Server ແລ້ວເປັນເຄື່ອງຫມາຍ ???????

ປັນຫານີ້ລຸງໂອ້ດ ເຄີຍພົບເຫັນມາຕັ້ງແຕ່ສະໄຫມເປັນ ບ່າວພຸ້ນລະ ສະໄຫມນັ້ນຂຽນ PHP+MySQL ແລ້ວເປັນຫມາຍຖາມ ລຸງກະໄດ້ແກ້ດ້ວຍການ ເພີ່ມຄຳສັ່ງໃນການ Connect ໃຫ້ປ່ຽນ Encode ເປັນ utf8

ບັນທຶກ ການຕິດຕ້ັງ Java SE SDK for Kali Linux

ບັນທຶກ ການຕິດຕ້ັງ Java SE SDK for Kali Linux

ກັນລືມ ເປັນການຕິດຕັ້ງສະພາບແວດລ້ອມຂອງຈາວາເພື່ອໃຊ້ໃນການພັດທະນາໂປໂປຣແກຣມ ແລະ ຈາວາຣັນທາມ 1. Download the latest Java SE SDK version. ໃຫ້ໄປໂຫລດເອົາວີຊັ່ນຫລ້າສຸດມາກ່ອນ http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html