ຕິດຕັ້ງ Internet time (ntpd) ໃຫ້ກັບ CentOS Server Linux

You may also like...