Monthly Archive: September 2014

Arduino Course By Anonry Potter 04/08/2014

Arduino Course By Anonry Potter 04/08/2014

ສອນ ໂດຍາຈານ ຝ້າຍ Anonry Potter 1 ຮູ້ຈັກກັບ Arduino 2 IDE & Tools 3 C++ 4 Digital Output Pull up ມີຄ່າປົກກະຕິເປັນ 1 ນິຍົມໃຊ້ ອັນນີ້ຫລາຍກວ່າ Pull down ມີຄ່າປົກກະຕິເປັນ 0 5 Digital Input Interrupt ຄືການ ຂັດຈັ່ງຫວະຂອງເຫດການໃດນຶ່ງ ປຽບເປັນ...