Tagged: XW1OS

XW1OS ລົງແຂ່ງ ວິທະຍຸ CQ WW VHF Contest 2014

ສະຫລຸບແລ້ວ CQ WW VHF Contest XW1OS ຕິດຕໍ່ໄດ້ 7 QSOs ຖືວ່າເປັນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີ ໃນການເລີ່ມເຂົ້າສູ່ການແຂ່ງຂັນ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້: 1. ໄດ້ປະສົບການໃນການ CQ 2. ໄດ້ພົບກັບຫມູ່ໃຫມ່ໃນຄື້ນຄວາມຖີ່ ( ຄຶ້ນສັນຍານຮອດໃສ ຖືວ່າເຮົາເປັນຫມູ່ກັນ) 3. ໄດ້ຄວາມອົດທົນ ແລະສະມາທິໃນການ ນັ່ງຈ້ອງມອງແລ້ວກໍຫມູນຫາຄົນຕິດຕໍ່… (ປານຕຶກເບັດ)

ອ້າຍແຊ້ມ E21EIC (XW1IC) ແລະ  E20NKB  ມາເຮັດສາຍອາກາດຊ່ວຍ..

ອ້າຍແຊ້ມ E21EIC (XW1IC) ແລະ E20NKB ມາເຮັດສາຍອາກາດຊ່ວຍ..

  ຫລັງຈາກທີ່ຊື້ເຄື່ອງວິທະຍຸມາດົນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ອອກອາກາດຈັກເທື່ອ ທ່ານ  E21EIC ຄັນໃຈແຮງ ກະເລີຍມາເຮັດສາຍອາກາດໃຫ້ຮອດບ້ານ ເປັນສາຍຮັບສັນຍານສຳລັບຄວາມຖີ່  14Mhz ເຊິ່ງການເຮັດສາຍຮັບສັນຍານຄັ້ງນີ້ແມ່ນໃຊ້ ພຽງແຕ່ສາຍໄຟ ທີ່ມີຄວາມຍາມ 10 ແມັດມາຕັດເຄິ່ງເບຶ້ງລະ 5ແມັດ ແລ້ວຈອດໃສ່ຫົວຕໍ່