Tagged: kali

HOW TO FIX: W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168d-2.fw

HOW TO FIX: W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168d-2.fw

ປັນຫານີ້ເກີດຂຶ້ນຕອນທີ່ລົງ Ubuntu ເຮັດເປັນ Linux Gateway ໃຫ້ ລູກຄ້າ ບັງເອີນຄອມລູກຄ້າພັດເປັນ ກາດແລນ RT8168 Kernel ເກົ່າແດ່ມັນເລີຍບໍ່ສະຫນັບສະຫນູ ອາການແມ່ນແສບສາຍແລນ OnBoard ແລ້ວໄຟບໍ່ເຂົ້າ ມັນທ້ວງຂຶ້ນມາແບບນີ້ W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168d-2.fw for module r8169 W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168d-1.fw for module r8169 ຈາກນັ້ນລຸງກໍໄປ google...

ບັນທຶກ ການຕິດຕ້ັງ Java SE SDK for Kali Linux

ບັນທຶກ ການຕິດຕ້ັງ Java SE SDK for Kali Linux

ກັນລືມ ເປັນການຕິດຕັ້ງສະພາບແວດລ້ອມຂອງຈາວາເພື່ອໃຊ້ໃນການພັດທະນາໂປໂປຣແກຣມ ແລະ ຈາວາຣັນທາມ 1. Download the latest Java SE SDK version. ໃຫ້ໄປໂຫລດເອົາວີຊັ່ນຫລ້າສຸດມາກ່ອນ http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html