Tagged: ວິທະຍຸສະຫມັກຫລິ້ນ

ບົດນຳສະເຫນີ ກ່ຽວກັບ ວິທະຍຸສະຫມັກຫລິ້ນ Introduction to Amateur Radio

ບົດນຳສະເຫນີ ກ່ຽວກັບ ວິທະຍຸສະຫມັກຫລິ້ນ Introduction to Amateur Radio

ບົດນຳສະເຫນີ ກ່ຽວກັບ ວິທະຍຸສະຫມັກຫລິ້ນ Introduction to Amateur Radio ອັນນີ້ເປັນສະໄລ ທີ່ ລຸງເອົາໄປເວົ້າໃນງານບາງແຄ້ມ 2014 ກ່ຽວກັບນັກວິທະຍຸສະຫມັກຫລິ້ນ ບົດນຳສະເຫນີ ແມ່ນກະກຽມໂດຍ ນ້ອງ ເພັດ ນັກວິທະຍຸສະຫມັກຫລິ້ນຄົນໄທ (HS4POV) ຕ້ອງຂໍຂອບໃຈສຳລັບການແບ່ງປັນໃນຄັ້ງນີ້ Introduction to Amateur Radio (Hamradio) from Outhai Saioudom Present By: Outhai SAIOUDOM (XW1OS) Ref: Phet...