Tagged: ຈືນ

ຈືນຫມາກເຂືອຫຳແຫລ້

  ຄວາມຈິງແລ້ວ ມັນບໍແມ່ນຊື່ຫມາກເຂືອຫຳແຫລ້ດອກ ແຕ່ມັນມີຫມາກເຂືອຫຳມ້າທີ່ສີແຫລ້ຄືກັນຕ່າງແຕ່ວ່າຫນ່ວຍຍາວໆ ກໍເລີຍ ເອີ້ນວ່າຫມາກເຂືອຫຳແຫລ້ ຫະຫະ