Akeeba Backup for WordPress requires PHP 7.2.0 or later but your server only has PHP 7.0.33. (XW1IC) Archives - Outhai SAIOUDOM ( Os) , Os555, ລຸງໂອ້ດ, LoungOs, UngleOs, XW1OS Official Website...

Tagged: (XW1IC)

ອ້າຍແຊ້ມ E21EIC (XW1IC) ແລະ  E20NKB  ມາເຮັດສາຍອາກາດຊ່ວຍ..

ອ້າຍແຊ້ມ E21EIC (XW1IC) ແລະ E20NKB ມາເຮັດສາຍອາກາດຊ່ວຍ..

  ຫລັງຈາກທີ່ຊື້ເຄື່ອງວິທະຍຸມາດົນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ອອກອາກາດຈັກເທື່ອ ທ່ານ  E21EIC ຄັນໃຈແຮງ ກະເລີຍມາເຮັດສາຍອາກາດໃຫ້ຮອດບ້ານ ເປັນສາຍຮັບສັນຍານສຳລັບຄວາມຖີ່  14Mhz ເຊິ່ງການເຮັດສາຍຮັບສັນຍານຄັ້ງນີ້ແມ່ນໃຊ້ ພຽງແຕ່ສາຍໄຟ ທີ່ມີຄວາມຍາມ 10 ແມັດມາຕັດເຄິ່ງເບຶ້ງລະ 5ແມັດ ແລ້ວຈອດໃສ່ຫົວຕໍ່