Tagged: loungos

ລຸງໂອ້ດ ຮ່ວມງານ ເຈົ້າແຄນເດັບ Jaocandev

ລຸງໂອ້ດ ຮ່ວມງານ ເຈົ້າແຄນເດັບ Jaocandev

ເປັນງານລວມໂຕຂອງຜູ້ທີ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບການ ພັດທະນາ ຫລາກຫລາຍສາຂາ. ລຸງມາແຈມໃນຫົວຂໍ້ Secure coding ເຖິງການນຳສະເຫນີຈະມີເວລາຈຳກັດ ແຕ່ຫລາຍຄົນກໍຍັງມີຄວາມສົນໃຈ ລຸງເລີຍເອົາ Slide ມາແຊໃນເວັບໄວ້ໃຫ້ຄົນທີ່ສົນໃຈໄດ້ໂຫລດໄປອ່ານ. ສາມາດດາວໂຫລດເອົາໄຟລນີ້ໄປເບິ່ງໄດ້ເລີຍຍຍຍຍຍ. ດຽວໆ ທ້າຍເລື່ອງ ຝາກຮູບໄວ້ໃຫ້ເບິ່ງ ນ້ອຍນຶ່ງ.