Akeeba Backup for WordPress requires PHP 7.2.0 or later but your server only has PHP 7.0.33. ເຈົ້າແຄນເດັບ Archives - Outhai SAIOUDOM ( Os) , Os555, ລຸງໂອ້ດ, LoungOs, UngleOs, XW1OS Official Website...

Tagged: ເຈົ້າແຄນເດັບ

ລຸງໂອ້ດ ຮ່ວມງານ ເຈົ້າແຄນເດັບ Jaocandev

ລຸງໂອ້ດ ຮ່ວມງານ ເຈົ້າແຄນເດັບ Jaocandev

ເປັນງານລວມໂຕຂອງຜູ້ທີ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບການ ພັດທະນາ ຫລາກຫລາຍສາຂາ. ລຸງມາແຈມໃນຫົວຂໍ້ Secure coding ເຖິງການນຳສະເຫນີຈະມີເວລາຈຳກັດ ແຕ່ຫລາຍຄົນກໍຍັງມີຄວາມສົນໃຈ ລຸງເລີຍເອົາ Slide ມາແຊໃນເວັບໄວ້ໃຫ້ຄົນທີ່ສົນໃຈໄດ້ໂຫລດໄປອ່ານ. ສາມາດດາວໂຫລດເອົາໄຟລນີ້ໄປເບິ່ງໄດ້ເລີຍຍຍຍຍຍ. ດຽວໆ ທ້າຍເລື່ອງ ຝາກຮູບໄວ້ໃຫ້ເບິ່ງ ນ້ອຍນຶ່ງ.